Transporto priemonės nuomos sutartis

Transporto nuomos sutarties pavyzdys

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIS Nr. ______________

 

                                                2015 m. ___________men.________d.    KAUNAS                                                                                              

 

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „EuroSiunta“ įmonės kodas 303237566 atstovaujama Direktoriaus Kęstučio Špoko (toliau – Nuomotojas), ir _____________________________________, (toliau – Nuomininkas), abu kartu vadinami “Šalimis”, sudarėme šią sutartį:

 1. SUTARTIES DALYKAS
  • Nuomotojas perduoda jam nuosavybės teise priklausantį automobilį Nuomininkui laikinai naudotis ir valdyti, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuomos mokestį.
  • Nuomotojas kartu su Nuomininku transporto priemonės perdavimo metu apžiūri ir įvertina automobilio būklę ir komplektaciją, kuri automobilio grąžinimo metu privalo būti tokios pačios būklės, kaip ir automobilio perdavimo metu.
  • Šalys pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu Automobilis yra tinkamas naudoti pagal paskirtį visą nuomos terminą.
  • Automobilis perduodamas ir grąžinamas sutartyje numatytu laiku. Darbo dienomis nuo I-V, darbo valandomis nuo 8-17 val. automobilis perduodamas ir grąžinamas į sutartyje nurodytą vietą. Ne darbo dienomis VI-VII ir/arba ne darbo valandomis darbo dienomis, nuomojama transporto priemonė grąžinama tik Nuomotojui sutikus ne sutartyje nurodytoje grąžinimo vietoje ir iš anksto susiderinus grąžinimo laiką.
  • Automobilio rezervacijos laikas galioja neilgiau, kaip dvi valandas po sutarto automobilio rezervacijos laiko.
  • Nuomininkui nesilaikant nuomos sutarties arba Nuomotojui sužinojus, kad Nuomininkas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį, Nuomotojas pasilieka sau teisę atsiimti automobilį anksčiau sutartyje numatyto laiko, arba savo pasirinkimu, kreiptis į policiją, skelbti automobilio paiešką ar kitomis teisinėmis priemonės apginti savo turtą ir teises.
  • Nuomos sutarties terminas gali būti pratęsiamas tik Nuomuotojui raštiškai sutikus.
 2. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
  • Pasirašant sutartį Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę bei galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kurių kopijos yra pridedamos prie automobilio nuomos sutarties.
  • Automobilis Nuomininkui perduodamas su pilnu kuro baku, todėl Nuomininkas privalo grąžinti automobilį su tiek kuro, kiek buvo perduota. Kuro trūkumą automobilio bake Nuomininkas grąžindamas automobilį atlygina Nuomotojui įkainiu 6,00 Lt. 1,74 Eur. už vieną litrą kuro.
  • Perduodant automobilį nepilnu kuro baku, esamas kuro kiekis bake įrašomas į automobilio priėmimo – perdavimo aktą, nesant tokio įrašo, Šalys susitaria laikyti, kad automobilio kuro bakas buvo perduotas pilnas. Todėl jo trūkumas turi būti atlygintas taip, kaip yra numatyta 2.2 šios sutarties punkte.
  • Nuomininkas įsipareigoja nenaudoti kuro įsigyto ne iš degalinės, pavienių asmenų ar dažyto kuro.
  • Nuomininkas be Nuomuotojo raštiško sutikimo, negali perduoti subnuomoti automobilio tretiesiems asmenims.
  • Automobilį gali vairuoti tik sutartyje išvardyti asmenys, o jei nuomoja įmonė – jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Vairuotojo padarytą žalą ir kaltę prisiima Nuomininkas/įmonė.
  • Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.
  • Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
  • Automobilį draudžiama naudoti:
   • Komerciniam keleivių pervežimui ir krovinių pervežimui jei tai nėra suderinta su Nuomotoju;
   • Automobilių arba priekabų vilkimui;
   • Prekių pervežimui, ar bet kokiai komercinei ir ne komercinei veiklai, nusižengiant muitinės, kelių eismo, keleivių ir krovinių pervežimo įstatymams ar kitoms teisė normoms;
   • Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropiniųmedžiagų ar paveiktas medikamentų, kurie veikia gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus, daro poveikį žmogaus reakcijai;
   • Automobilyje draudžiama rūkyti ir vartoti alkoholį;
   • Su Nuomojamu automobiliu būti dalyviu sportiniuose ar eismo renginiuose;
   • Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
   • Laikyti ir transportuoti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia arba riboja Lietuvos Respublikos, o ne Lietuvos teritorijoje, vietos įstatymai;
   • Kelionėms į užsienį, nesuderinus raštu su Nuomotoju.
  • Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
  • Nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti automobilį, užtikrinti tinkamą jo būklę bei savo lėšomis atlikti einamąjį remontą
  • Automobilio gedimo atveju, remontas turi būti atliekamas tik su Nuomotoju suderinus ir/arba jo rekomenduotame servise.
  • Nuomininkas, sužinojęs apie išsinuomoto automobilio sužalojimus ar kitus rimtus trūkumus, kuriems pašalinti reikalingas neatidėliotinas kapitalinis remontas, privalo nedelsdamas apie tai pranešti nuomotojui. Nustačius, kad automobilio trūkumai atsirado dėl nuonininko kaltės dėl netinkamos automobilio priežiūros ar naudojimo, kapitalino remonto išlaidas privalo atlyginti nuomininkas.
  • Nuomotojas informuoja Nuomininką, kad automobilyje yra įrengta nuotolinu būdu veikianti stebėjimo sistema. Nuomotojas įspėja Nuomoninką, kad be jo leidimo Nuomininkui palikus Lietuvos teritoriją, Nuomotojas turi teisę be įspėjimo nuotoliniu būdu blokuoti kuro padavimo sistemą nuomojamame automobilyje arba kreiptis į policiją, informuojant apie neteisėtus Nuomininko veiksmus.
  • Nuomininkui atsako įstatymų nustatyta tvarka už padarytą žalą automobiliui bandant atjungti/sugadinti įrengtą stebėjimo sistemą, ar bet kurią kitą automobilio įrangą/prietaisą.
  • Automobilio Nuomos metu Nuomininkas privalo imtis visų priemonių, apsaugoti automobilį, nuo vagysčių, avarijų, gaisro, ar trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos išorei ar techniniam automobilio stoviui.
  • Nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo apmokėti automobilio naudojimo ir išlaikymo išlaidas.
 3. VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI
  • Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės, ar transporto pasisavinimo atveju – Nuomininkas privalo  kuo skubiau apie įvykį pranešti  Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms.
  • Policijoje įvykių registracija, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas draudiminio įvykio draudimo ar kitoms išmokoms gauti, todėl dėl nesikreipimo, nepranešimo ir dėl to žalos atsiradimo atveju, atsako Nuomininkas.
  • Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi.
  • Nuomininkas negali pasirašyti jokių dokumentų, Nuomotojo vardu ar už Nuomotoją.
  • Nuomininkas ar kitas Nuomotojo įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
   • Imtis visų veiksmų transporto priemonei išsaugoti, pašalinti arba sumažinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
   • Nedelsiant apie įvykį pranešti policijai ir kitoms institucijoms, kurioms privaloma pranešti;
   • Nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją tel.: +37067297228
   • Pranešime būtina nurodyti, kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas.
  • Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai automobilyje Nuomininko nuosavybei.
 4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  • Nuomos kaina mokama litais, prieš automobilio perdavimą.
  • Perduodant Automobilį, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atliktų išankstinį mokėjimą, kurį sudaro iš anksto apskaičiuotas nuomos mokestis ir/arba atsakomybė.
  • Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, privalomas draudimas.
  • Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:
   • Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
   • Sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina automobilį nuomotojui ne pilnu kuro baku;
   • Sumą už papildomus patarnavimus;
   • Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius Nuomotojo transporto priemone.
  • Nuomininkas moka užstatą 500 Lt.145,00Eur. Grąžinus automobilį tvarkingą, be papildomų defektų, su pilnu kuro baku, užstatas grąžinamas nuomininkui.
  • Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja Nuomotojo, nuomotojas kiekvieną uždelstą parą skaičiuoja pagal sutartyje numatytą vienos paros įkainį dvigubu tarifu (paros kaina plius 100 proc.), taip pat Nuomininkas turi padengti visus Nuomotojo patirtus nuostolius dėl laiku negrąžinto automobilio. Negrąžinus automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, arba raštu nepranęšus Nuomotojui objektyvių negrąžinimo priežaščių, būtų pranešama policijai dėl šio automobilio vagystės.
  • Automobilio negrąžinus į sutartą vietą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui visas dėl to patirtas išlaidas.
  • Grąžinant nešvaraus kėbulo automobilį, Nuomininkas papildomai sumoka 60 Lt. 17,38 Eur.
 5. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ
  • Pažeidus įstatymus ar šią sutartį Nuomininkas prisiima visą su šiuo pažeidimu susijusią administracinę, baudžiamąją ir civilinę atsakomybę, tyčinio ar ne tyčinio sugadinimo riziką ir tuo atveju jei kalti asmenys nėra nustatyti, taip pat atsiradusią žalą padarytą tretiems asmenims ir/arba trečių asmenų padarytą žalą su nuomojamu automobiliu.
  • Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas, susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
  • Nuomininkas moka KET pažeidimų administravimo mokestį – 100Lt. 28,96 Eur. už kiekvieną atvejį. Šis mokestis mokamas gavus pranešimą apie nuomos metu padarytus KET pažeidimus su nuomojamu Automobiliui.
  • Nuomininkas moka Automobiliui padarytos žalos administravimo mokestį – 500Lt. 145,00 Eur. už kiekvieną žalos atvejį. Šis mokestis taikomas tuo atveju, kai automobiliui nuomos metu padaroma žala.
  • Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo nuomotojo patirtus nuostolius.
  • Nuomininkas pasirašydamas šią sutartį sutinka, kad neįteikus procesinius ar kitus dokumentų nurodytu sutartyje adresu, vadovaujantis LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, jie jam būtų įteikti viešo paskelbimo būdu.
  • Jeigu Nuomininkas pablogina Automobilio būklę, jis privalo Nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės.
 6. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ
  • Nuomotojas atsako už automobilio techninį stovį iki automobilio priėmimo – perdavimo nuomininkui momento.
  • Nuomotojas neatsako už nuomininko patirtas bet kokio pobūdžio papildomas išlaidas, ar nuostolius, tame tarpe bet neapsiribojant, negautas pelnas ar pajamos.
 7. KITI NUOSTATAI
  • Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
  • Sutartis gali būti papildyta arba pakeista raštišku šalių susitarimu. Toks pakeitimas ar papildymas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi šios sutarties šalys.
  • Prieš nutraukdamos Sutartį Šalys privalo įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. Šalys įsipareigoja padengti visas kitos šalies patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu. Šalys taip pat susitaria, kad esant mokėjimo terminų pažeidimui, iš kaltosios Šalies sumokėtų sumų pirmiausia atskaitomos netesybų bei nuostolių sumos.
  • Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu per 7 dienas nuo ginčo, nesutarimo ar reikalavimo iškėlimo Šalims nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pagal Nuomotojo buveinės vietą.

       NUOMOTOJAS:                                                                                                                NUOMININKAS: 

UAB „EuroSiunta“

Įmonės kodas 303237566

Atsiskaitomoji saskaita LT117300010137710176

AB SWEDBANK

Tel.nr.: +370 672 97228

El.pastas.: info@eurosiunta.lt. www. eurosiunta.lt

 

 

                          Vardas, pavardė:

Registracijos adresas:

Tel.:

El.paštas.:

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) ____________________                             (pareigos, vardas, pavardė, parašas)_________________
                                                                                     A.V.                                                                                                                      A.V.
Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:
 

____________________________________________     (pareigos, vardas, pavardė, parašas)